VWF Advocaten

Algemene Voorwaarden

Kantoororganisatie
Onder de naam VWF Advocaten, werken deze drie advocaten samen in een kostenmaatschap. Dit betekent dat de advocaten voor eigen rekening, risico en verantwoording werken. Hierbij geldt dat voornoemde partijen uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van een aan hem/haar verstrekte opdracht en dat zij derhalve niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten aan en diensten verleend door ťťn of meer van de overige van de kostenmaatschap deel uitmakende partijen. Ieder van de advocaten heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereikbaarheid
Het kantoor is gelegen aan de Toussaintkade 53,2513 CL Den Haag en goed bereikbaar via post, e-mail en telefoon (kantoor tussen 09.00 en 17.00 uur). Verwezen wordt naar de contactgegevens.

Bevestiging rechtsbijstand
Bij aanvang van de werkzaamheden krijgt u van de betreffende advocaat een bevestigingsbrief met informatie alsmede in het bijzonder de gemaakte (kosten)afspraken.

Kosten rechtsbijstand
De advocaten behandelen zaken zowel betalend als op basis van een toevoeging, die wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Uitgangspunt is dat in beginsel een toevoeging wordt aangevraagd, tenzij verzoeker niet voor een toevoeging in aanmerking komt en/of verzoeker en advocaat anders overeenkomen.

Peiljaarverlegging
Indien u het met de hoogte niet eens bent met de hoogte van de door de Raad voor rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en uw inkomen ten opzichte van het peiljaar (2 jaar voor de aanvraag) meer dan 15% naar beneden is gegaan kunt u eventueel een peiljaarverlegging verzoeken middels een formulier dat u kunt downloaden via www.rvr.org.

Eigen bijdrage/beŽindiging rechtsbijstand bij niet voldoening
U dient de eigen bijdrage binnen 14 dagen na declaratie te voldoen aan uw advocaat. Indien u dit niet voldoet kan de advocaat de rechtsbijstand opschorten of tussentijds beŽindigen. Indien de advocaat een toevoeging heeft bent u dan toch de eigen bijdrage verschuldigd aan de Raad voor Rechtsbijstand die incassomaatregelen zal nemen. Tevens kunt u dan voor de betreffende zaak geen toevoeging meer krijgen, ook niet bij een andere advocaat.

Herbeoordeling inkomen
In het uitzonderlijke geval dat een herbeoordeling van uw inkomen plaats vindt door de Raad voor Rechtsbijstand op grond van nieuwe belastinggegevens die ten tijde van de aanvraag niet bekend waren, kan het zijn dat u met terugwerkende kracht een hogere eigen bijdrage verschuldigd bent of zelfs in het geheel niet meer voor een toevoeging in aanmerking komt. Dit kan betekenen dat u alsnog de kosten rechtsbijstand welke door de Raad voor Rechtsbijstand zijn betaald, zelf moet vergoeden. U dient dan tegen een dergelijke beslissing zelf bezwaar aan te tekenen.

Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden
Per 1 maart 2017 is de Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden in werking getreden. Het idee van die maatregel is, dat indien een last tot toevoeging is verstrekt en de rechtszoekende vervolgens onherroepelijk wordt veroordeeld ťn dan blijkt dat die rechtszoekende op basis van zijn inkomen/vermogen geen recht zou hebben op gefinancierde rechtsbijstand, de aan de advocaat uitgekeerde vergoeding zal worden verhaald op de rechtszoekende. Wilt u niet voor verassingen komen te staan dan kunt u zelf een inkomsten verklaring opsturen naar:
Raad voor Rechtsbijstand.
Postbus 70503
5201 CD ís-Hertogenbosch

Voortgang zaak en waarneming
Gedurende de procedure wordt u geÔnformeerd over de relevante ontwikkelingen en voortgang van de zaak. De advocaat verleent de rechtsbijstand zoveel mogelijk zelf. Het kan soms voorkomen dat een collega waar neemt.

Privacy/Registratie, geheimhouding en ICT Gegevens
Om een toevoeging te kunnen aanvragen heeft de advocaat altijd uw BSN-nummer nodig en eventueel dat van uw partner. Deze informatie maakt bij (aanvraag) toegevoegde zaken derhalve standaard onderdeel uit van uw dossier. Wij verstrekken geen informatie over u aan derden zonder uw toestemming. Dit geldt in het bijzonder voor telefoonnummer, adres, email, BSN en andere persoonlijke gegevens. U gaat akkoord met verstrekking er van uitsluitend indien dit, ter beoordeling van de advocaat, nodig is voor de werkzaamheden aan de zaak.. Op grond van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliŽnt). U gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en u realiseert zich dat ondanks alle door mijn kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Archief
Na afloop van iedere zaak behoudt de advocaat het dossier bevattende correspondentie, beslissingen relevante stukken e.d. gedurende 5 jaar in het archief. In strafzaken worden de processen-verbaal van bevindingen van de politie na afloop van de zaak naar de rechtbank geretourneerd ter vernietiging. Wij zijn verplicht de dossiers terug te sturen op grond van een afspraak tussen de Orde van Advocaten en de Rechtbank, doch dit is ook in het belang van uw privacy. Slechts indien u tijdig binnen twee weken na de sluitingsbrief uitdrukkelijk aangeeft het dossier of delen er van te willen behouden onder door u te benoemen bijzondere redenen, bijvoorbeeld een te verwachten civiele claim, kan hiervan worden afgeweken. Voor administratieve gegevens - waaronder de financiŽle administratie - geldt een bewaartermijn van zeven jaren.

Klachten
Indien u een klacht heeft over ťťn van de aan ons kantoor verbonden advocaten kunt u zich daarover beklagen. De klacht wordt dan in behandeling genomen door een andere advocaat die zal bezien of er een oplossing kan worden gevonden. Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt, zal u verwezen worden naar de Raad van Toezicht bij de Orde van Advocaten die uw klacht dan eventueel verder in behandeling zal nemen.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL Ďs-Gravenhage