VWF Advocaten

Sociale zekerheidsrecht


Als u een lopende uitkering heeft of een uitkering heeft aangevraagd kunt u met problemen worden geconfronteerd waar u zelf niet (meer) uit komt. Zo kan het lang duren voordat er een beslissing wordt genomen op uw aanvraag, kunt u te maken krijgen met een herbeoordeling, een beëindiging of een terugvordering of zelfs een huisbezoek. In al deze gevallen is het van het grootste belang dat u een ter zake gespecialiseerde advocaat raadpleegt. Wij hebben een jarenlange ervaring op de navolgende rechtsgebieden en kunnen u op deskundige wijze bijstaan.

De meest voorkomende uitkeringen zijn:

  • WW, ZW, WAO/WIA

deze worden toegekend en uitbetaald door het UWV (Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen)

  • AOW, Anw, alsmede aanvullende WWB voor 65-plussers

deze worden betaald door de SVB (Sociale Verzekeringsbank)

  • WWB

deze wordt toegekend door de gemeente - in Den Haag de DSZW - waar u woont. Als u geen aanspraak kunt maken op enige andere uitkeringsregeling, geldt de WWB als het laatste vangnet.


Wanneer u een beslissing ontvangt van hierboven genoemde instanties waar u het niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen binnen de onderaan de beslissing genoemde termijn bezwaar aantekenen. Dit is een harde termijn; na het verstrijken hiervan kan er meestal niets meer tegen de beslissing worden gedaan!

In deze bezwaarprocedure - maar ook in beroep en hoger beroep - kunt u zich door ons laten bijstaan. Let u er wel op dat u - in uw eigen belang - ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn contact opneemt. Wij kunnen u dan bijstaan tijdens de gehele behandeling, zoals het indienen van het voorlopig en aanvullend bezwaar en het geven van een toelichting op de hoorzitting. In spoedeisende zaken - hierbij kunt u denken aan het beëindiging of het niet toekennen van een bijstandsuitkering - kan gedurende de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank.

Als de bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, bestaat de mogelijkheid van beroep bij de Rechtbank. De termijn voor de indiening hiervan is zes weken na datum verzending van de beschikking of uitspraak. Tegen een uitspraak van de Rechtbank staat hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.


Meer informatie

  • WW
hierop bestaat in beginsel recht wanneer een werknemer die werkloos is geworden in een periode van 36 weken direct voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken in loondienst heeft gewerkt; problemen die zich hier voordoen, kunnen te maken hebben met een mogelijk te kort arbeidsverleden, al dan niet verwijtbare werkloosheid of het niet voldoen aan de sollicitatieplicht.

  • ZW
hierop kan aanspraak bestaan bij arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal twee jaar na het ontstaan van deze arbeidsongeschiktheid, wanneer het dienstverband met de werkgever is geëindigd, bij zieke uitzendkrachten of bij ziekmelding vanuit de WW; meest voorkomende probleem is hier het geschil over het bestaan of voortduren van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  • WIA/WAO
deze uitkering speelt een rol wanneer de wachttijd van 2 jaar - zie onder ZW - is verstreken. Voor nieuwe gevallen is per 2006 de WAO afgeschaft en vindt beoordeling plaats op grond van de WIA. Lopende (WAO-) uitkeringen kunnen worden herbeoordeeld; in situaties waar dit tot een beëindiging of een verlaging van de uitkering leidt, is het gelet op de ingewikkelde regels zeer raadzaam een deskundig advocaat te raadplegen.

  • WWB
indien geen recht bestaat op enige andere uitkering kan aanspraak worden gemaakt op de Wet Werk en bijstand. In tegenstelling tot bovenstaande uitkering vindt hier wel een vermogenstoets plaats, dat wil zeggen dat indien sprake is van vermogen (in geld of vrije waarde in de eigen woning) hierop eerst ingeteerd moet worden.

Een uitkering ingevolge de WWB wordt toegekend en uitbetaald door de gemeente waar de belanghebbende staat ingeschreven en woonachtig is. Voorkomende problemen kunnen van allerlei aard zijn: weigering toekenning, beëindiging - al dan niet wegens vermeende samenwoning - , weigering bijzondere bijstand, herziening van het recht en terugvordering van de uitkering, overschrijding bescheiden vrij te laten vermogen, oplegging maatregel.

  • Anw (nabestaanden) en AOW (ouderdomspensioen)
deze uitkeringen worden toegekend en betaalbaar gesteld door de Sociale Verzekeringsbank. De hier mogelijk voorkomende problemen zijn vaak van dezelfde aard als die bij de WWB. Let op: indien men voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd ten dele niet in Nederland heeft gewoond, bestaat doorgaans geen recht op een volledige AOW-uitkering. Deze dient dan aangevuld te worden met een WWB-uitkering.

Aanvraag:

WW- en WWB-uitkeringen dienen te worden aangevraagd bij één van de vestigingen van het Werkplein [zie: www.werkpleindenhaag.nl]. Uitkeringen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid of zwangerschap dienen te worden gedaan bij het UWV. Aanvragen kunnen tevens digitaal worden gedaan via de website van het Werkplein, het UWV [www.uwv.nl] of indien u in Den Haag woont en een WWB-uitkering wilt aanvragen via www.denhaag.nl . U heeft hiervoor wel een inlogcode van DigiD [www.digid.nl] nodig.

Daklozen dienen zich - voor wat de gemeente Den Haag betreft voor hun aanvraag rechtstreeks tot de afdeling daklozen te wenden.

Anw-uitkeringen dienen te worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Een AOW-uitkering ontstaat van rechtswege bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL 's-Gravenhage